DOWNLOAD JAARVERSLAG ALS PDF
down arrow

HOOGTEPUNTEN

Visie 2030

Onze sterke visie over duurzame groei en ontwikkeling beschreven we in Visie 2030. We nemen de lezer mee in de toenemende verwevenheid van de traditionele logistiek met de stad en de industrie. En vertellen waarom we naast marktmeester voor het faciliteren van ladingstromen ook steeds vaker de rol van matchmaker of co-creator innemen. Zo verbinden en versterken we economische bedrijvigheid en geven nieuwe initiatieven een kans.

(inter)Nationale erkenningen
Havenbedrijf Amsterdam viel dit jaar meerdere malen in de prijzen. De Amsterdamse haven won de door het Amerikaanse vakblad Cruise Insight ingestelde prijs voor Most Efficient Port Services, was winnaar van de International Bulk Journal (IBJ) Award ‘Best Specialist Dry Bulk Port’ en Bedrijventerrein Westpoort won tijdens het Nationaal BT-congres de prijs voor het beste bedrijventerrein van Nederland.
Record!
In meerdere opzichten was 2014 een zeer succesvol jaar. In de havenregio steeg de overslag met 2,0% tot 97,7 miljoen ton, in Amsterdam met 1,7% tot 79,8 miljoen ton. In beide gevallen opnieuw records. De havenactiviteiten in de regio blijven daarmee van groot belang voor de economie in de Metropoolregio Amsterdam.
GO! Nieuwe grote zeesluis
Groen licht voor de komst van een nieuwe grote zeesluis betekent groen licht voor onze ambitie om een concurrerende haven te zijn die kan inspelen op de marktontwikkelingen in de komende decennia. Dit is niet alleen goed voor de haven, maar ook voor onze klanten en de economische bedrijvigheid in de hele metropoolregio. De planning is gericht op ingebruikname eind 2019.
blue arrow

KERNCIJFERS

cijfers
blue arrow

PROFIEL HAVENBEDRIJF AMSTERDAM

Als vierde haven van West-Europa draagt Amsterdam een belangrijke verantwoordelijkheid in de bevoorrading van het nationale en Europese achterland.

profile pic
red arrow

VOORWOORD

In de Amsterdamse havenregio vestigden onze klanten opnieuw een overslagrecord:
+2,0% tot 97,7 miljoen ton.

voorwoord
icons
Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking één van de belangrijkste factoren voor het succes van de Amsterdamse havenregio is.
 • We moeten ons voorbereiden op de gevolgen van de energiemix transitie die op ons af komt.
 • Belangrijk is ons continue streven naar een duurzame groei met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.
 • Met hoogwaardige infrastructuur en goede service zetten we in op verdere versterking van ons aandeel in de markten waarin we al sterk in zijn. Tegelijkertijd willen we groeien in nieuwe niches zoals biomassa en willen we onze positie versterken in de circulaire economie.
blue arrow

VISIE

We bouwen partnerships die inspireren en we ontwikkelen nieuwe concepten die groei en waarde creëren.

visiepic
 • Op verschillende gebieden vinden transities, evoluties en trendbreuken plaats die invloed zullen hebben op de haven. Dat vraagt om flexibiliteit en adaptief vermogen.
 • De schaalvergroting in schepen is een wereldwijde trend die een aantal lading- stromen treft en gevolgen heeft tot aan de ingebruikname van de nieuwe grote zeesluis.
 • Havenbedrijf Amsterdam wil de Amsterdamse haven samen met haar partners duurzaam ontwikkelen tot een innovatieve haven. Met een goede balans tussen een gezond financieel rendement, een goede kwaliteit van de leefomgeving en een brede toegevoegde waarde voor de regio.
 • In 2030 willen we een Metropolitane haven zijn.
darkblue arrow

DE MARKT

Klanttevredenheidscijfer van 7.1

Amsterdam heeft een sterke positie als energiehaven. Het havenbedrijf wil verder groeien in traditionele brandstoffen, met betere benutting van bestaande capaciteit en terreinen, maar zonder nieuwe vestigingen. Daarnaast willen we groene ladingstromen, met name biomassa en biobrandstoffen, bevorderen.
blocks
red arrow

DE HAVENREGIO

De directe havengebonden toegevoegde waarde in het Noordzeekanaalgebied daalde van 3,61 miljard in 2012 naar 3,54 miljard in 2013.

haven
havenpic_1

De nieuwe grote zeesluis is naar verwachting gereed in 2019 waarna groei naar 125 miljoen ton overslag per jaar mogelijk is.

haven

Bedrijventerrein Westpoort won tijdens het Nationaal BT-congres de award voor beste bedrijventerrein van Nederland.

haven

De aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit komt onder meer door onze investering van 3 miljoen in de afgelopen jaren voor het aanleggen van 180 walstroompunten.

haven

Het aantal geurklachten is ten opzichte van 2010 bijna gehalveerd.

De Berlijntrein rijdt sinds medio 2014 ook van Amsterdam via Rotterdam en Straatsburg. Dit biedt meer mogelijkheden voor aanvullende ladingen.
In de vergunning om te mogen lichteren zijn innovatieve beheersmaatregelen voorgeschreven om de milieueffecten te beperken.
Door (met name) vergrijzing neemt in het havengebied de komende jaren de schaarste aan arbeidskrachten toe. In 2013 was de havengerelateerde werkgelegenheid 66.814, waarvan 33.949 directe arbeidsplaatsen.
blue arrow

DIVISIE HAVENMEESTER

Doel is een gemeenschappelijke focus op veiligheid in de region.

image
 • Het aantal nautische ongevallen daalde van 68 naar 54, waarvan er negen significant waren, ten opzichte van zes in 2013.
 • In 2014 vonden regelmatig storingen plaats van de sluis- en brugbediening en van de slagbomen, wat leidde tot vertragingen. De storingen hielden vooral verband met de overgang naar een nieuw bedieningssysteem.
 • Bijna 95% van de goederensoorten (die over zee komen of naar zee gaan) met de Amsterdamse haven als vertrek- of eindpunt, passeert de Noordersluis.
 • De nieuwe afloslocatie voor de patrouillevaartuigen, midden in het operationele gebied bespaarde vaartijd en circa 30.000 liter brandstof.
Havenbedrijf Amsterdam zet zich in om de hoeveelheid afval aan boord te beperken door afvalpreventie bij de bevoorrading, het beter scheiden van plastic afval aan boord en afval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen in de havens.
Alle havenfaciliteiten werden minimaal eenmaal geïnspecteerd. Speerpunten waren de wettelijke oefenverplichting van de havenfaciliteiten en de inrichting van beperkt toegankelijke gebieden binnen de havenfaciliteiten.
Onderzoek door Divisie Havenmeester naar mogelijkheden om de sluiscapaciteit efficiënter te benutten, hebben geleid tot gebruik van een verbeterde planningsmethode.
blue arrow

ONS BEDRIJF

We besteden aandacht aan professionalisering van de bedrijfsvoering en rapportagelijnen, de klantgerichtheid, business development en de positionering van het havenbedrijf.

bedrijf
Als positieve punten in het medewerkerstevreden-heidsonderzoek kwamen naar voren: betrokkenheid, bevlogenheid en plezier in het werk. Als verbeterpunt werd door veel medewerkers klantgerichtheid genoemd. De medewerkerstevredenheid werd gewaardeerd met een 8,0.
Het resultaat van Havenbedrijf Amsterdam bedroeg in 2014 52,5 miljoen, de bedrijfsopbrengsten stegen naar 142,4 mln. (+ 2,3%).